Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid – De hiernavolgende voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, bestellingen, orders, leveringen, overeenkomsten en andere documenten waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken voor L’originals. Alle andere voorwaarden (bv deze die op de bestelbon van de klant worden hernomen) zijn uitgesloten. Prijsopgaven, offertes, bestellingen door de klant binden L’originals niet en dienen steeds door een persoon, bevoegd om L’originals te verbinden, schriftelijk te worden bevestigd. Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”; dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

2. Levering – De goederen worden geleverd op het adres vermeld op de voorzijde van de factuur of bestelbon. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, weigering van de goederen of ontbinding van de overeenkomst. Wij trachten alles binnen de 10 werkdagen te verzenden. Doordat verschillende producten gepersonaliseerd of handgemaakt zijn kan dit echter tot 20 werkdagen duren. Aan de leveringsplicht van L’originals zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door L’originals geleverde zaken één keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien geretourneerde zendingen opnieuw moeten worden verzonden, zijn de extra transportkosten voor de koper. 

3. Overmacht – L’originals behoudt zich het recht voor om de bestellingen op te schorten dan wel te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, terrorisme oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij L’originals ofwel bij één van haar leveranciers en/of transporteurs, ongeacht de oorzaak hiervan.

4. Prijs – De prijs is inclusief B.T.W., taksen, rechten en kosten, tenzij anders aangeduid. De prijs is deze zoals vermeld op de bestelbon of overeenkomst, tenzij L’originals zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten (grondstoffen, lonen, energie, edm.) ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan. In dit geval geldt de nieuwe prijs, zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

5. Klachten – De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Elke vergissing begaan door L’originals met betrekking tot de door haar geleverde goederen (vb. een vergissing in hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de klant schriftelijk te worden meegedeeld. De klant dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen aan L’originals mee te delen bij aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet meer op dit gebrek beroepen. Elk verborgen gebrek moet schriftelijk door de klant worden gemeld aan L’originals ten laatste binnen de 8 dagen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet meer op dit gebrek beroepen. Bovendien dient een vordering op basis van een verborgen gebrek te worden ingesteld ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval. De verplichtingen van L’originals zullen in elk geval niet meer en niets anders kunnen zijn dan de vervanging van de gebrekkige goederen, of – naar keuze van L’originals – het afleveren van een tegoedbon of de betaling van de door de klant betaalde prijs voor de geleverde goederen. De koper zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.

6. Wettelijke waarborg en specifieke bepalingen voor consumenten – Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten: defecten ontstaan door een onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, incidenten na levering zoals waterschade, transportschade of brand of de vervanging van toebehoren die regelmatig moeten worden vervangen. Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling te worden gemeld. Bovendien kan de consument de aangekochte goederen omruilen binnen de 14 dagen na aankoop op vertoning van zijn kassaticket of factuur. In dat geval zal de consument recht hebben op een vervanging van de goederen dan wel een tegoedbon doch geen terugbetaling. Geopende en/of geschonden verpakkingen, doopsuiker, voedingswaren, multimedia, boeken, drukwerken, promotieartikelen en speciale bestellingen kunnen echter niet worden omgeruild. Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

7. Eigendomsvoorbehoud – De geleverde goederen blijven eigendom van L’originals tot de volledige betaling van de factuur, kosten, intresten en schadevergoedingen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur, mogen de reeds geleverde goederen door L’originals teruggenomen worden, zonder dat deze terugname afbreuk doet aan enig recht tot invordering van de factuur, kosten intresten en schadevergoedingen.

8. Betalingsmodaliteiten – De prijs vermeld op de factuur is contant betaalbaar op de datum vermeld op de factuur. Op de door L’originals vermelde prijzen werd reeds een korting afgetrokken voor contante betaling. In geval van betwisting, moet de factuur geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal de prijs van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldatum tot de integrale betaling. Bovendien zal op elke factuur die op de vervaldag door een klant andere dan een consument niet werd betaald, van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire vergoeding van 15 %, met een minimum van € 75 verschuldigd zijn. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, intresten en/of schadevergoedingen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank – Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen L’originals en de cosument.